Српски националисти

Национални и стратешки ресурси немају цену

Telekom

Аутор: Данијела Ружичић, независни економски аналитичар

“Телеком Србија“ нема цену, јер нешто што нема цену не може бити на тржишту. Сви заступници продаје у суштини покушавају да нам пласирају наивну “визију“ развоја наше привреде и значаја продаје националних ресурса. Сувише је наивно томе веровати. Да бисмо говорили о развоју наше привреде, најпре морамо да говоримо о њеном опстанку. Српска економија мора поново да оживи, па тек онда да говоримо о њеном развоју. Економске мере не дају резултате, што јасно указује да је економска политика лоша, има највиши степен општости, неразумљива је, нетранспарентна и изабрана је да иде путем којим нема повратка. Aко нешто не даје адекватне резултате, одмах се мења!

Сада да кренемо са анализом “Телекома Србија“а.д.

  1. ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Табела број 1. Власничка струтура “Телекома Србија“ а.д.

1. Република Србија 58.11%
2. Телеком Србија 20%
3. Грађани Републике Србије 14.95%
4. Запослени и бивши запослени 6.94%
УКУПНО 100%

Табела број 2. Зависна привредна друштва – приказан удео власништва “Телекома Србија“а.д.

1. Телеком Српске а.д. Бања Лука 65%
2. Mtel d.o.o., Podgorica 51%
3. Telus a.d., Beograd 100%
4. Fibernet d.o.o., Podgorica непознато
5. TS:net bv, Amsterdam 100%
6. HD-win d.o.o., Beograd 51%

Као што можемо видети из табеле број 2., не ради се само о најављеној продаји “Телекома Србија“ а.д. Београд, већ и великог дела зависних привредних друштава у ком “Телеком Србија“ Београд има удео у власништву.

Моћници ове „транзиције“ у плићаку наводног „плурализма“ привидно демократског друштвеног процеса, ни сами изгледа нису свесни вредности и профитабилности компаније “Телеком Србија“. Чини ми се, на први поглед, да нам је свима јасно да одређене политичке структуре у нашој држави не пружају сигурност, будући да пре свега делују у смислу сопствене политичке профитабилности, а не профитабилности државних ресурса.

Када је реч о успешности пословања “Телекома Србија“ а.д., користиће се одговарајући изабрани показатељи који ће нам омогућити да измеримо и анализирамо успешност пословања предузећа посматрано са различитих аспеката пословања, али да том приликом имамо увид у целокупно пословање предузећа. Чињеница је да коначну оцену успешности компаније чине показатељи њеног финансијског стања! Подаци који су коришћени су из 2013. године на основу консолидованих финансијских извештаја, доступних у регистру финансијских извештаја у оквиру Агенције за привредне регистре.

Табела број 3: Кључни финансијски показатељи из биланса успеха (у 000 динара)

Пословни приходи 116.681.997
Пословни расходи 94.956.271
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 19.871.508
Пословни добитак 21.725.726
Добитак из редовног пословања пре опорезивања 18.112.233
Добитак пре опорезивања 18.107.569
Нето добитак 15.699.672
Нето добитак који припада мањинским улагачима 1.424.156
Нето добитак који припада власницима матичног правног лица 14.275.516

Табела број 4. Кључни финансијски показатељи новчаних токова (у 000 динара)

Приливи готовине из пословних активности 134.978.253
Приливи готовине из активности инвестирања 1.606.992
Свега приливи готовине 136.585.245
Готовина на почетку обрачунског периода 15.878.596
Готовина на крају обрачунског периода 8.333.961

Табела број 5: Кључни финансијки показатељи из биланса стања (у 000 динара)

Капитал 143.093.095
Резерве 21.699.883
Нераспоређени добитак 18.450.634
Откупљене сопствене акције 16.502.510
Дугорочне обавезе 28.177.343
Краткорочне обавезе 64.001.208

Табела број 6: Додатни податак (у 000 динара)

Трошкови амортизације и резервисања 25.378.409

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СА КОМПАНИЈАМА “ТЕЛЕНОР“ д.о.о и “VIP mobile“ д.о.о.

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Пословни приходи 116.681.997 44.887.381 22.616.128
Пословни расходи 94.956.271 31.721.840 22.295.369
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 19.871.508 3.237.279 2.271.259
Пословни добитак 21.725.726 13.165.541 320.759
Губитак из редовног пословања пре опорезивања 1.849.660
Добитак из редовног пословања пре опорезивања 18.112.233 13.079.095
Добитак пре опорезивања 18.107.569 13.079.095
Нето добитак/ губитак 15.699.672 11.155.759 -1.051.675
Нето добитак који припада мањинским улагачима 1.424.156 42.995
Нето добитак који припада власницима матичног правног лица 14.275.516 11.112.764

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Приливи готовине из пословних активности 134.978.253 43.587.633 19.677.767
Приливи готовине из активности инвестирања 1.606.992 86.693 33.677
Свега приливи готовине 136.585.245 43.674.326 19.711.444
Готовина на почетку обрачунског периода 15.878.596 2.312.849 786.705
Готовина на крају обрачунског периода 8.333.961 2.034.913 763.054
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Капитал 143.093.095 32.917.643 6.211.328
Резерве 21.699.883
Губитак изнад висине капитала 47.769.386
Нераспоређени добитак 18.450.634 18.558.543
Откупљене сопствене акције 16.502.510
Дугорочне обавезе 28.177.343 8.665.035 80.553.272
Краткорочне обавезе 64.001.208 8.255.531 5.863.368

Додатни подаци (у 000 динара)

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Трошкови амортизације и резервисања 25.378.409 3.810.846 4.728.963

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину (у 000) динара Телеком Теленор Vip
Број запослених 9.073 1.095 958

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Као што народна изрека каже “свако наводи на своју воденицу“. Тиме хоћу да укажем на укупан број запослених у компанији “Телеком Србија“, где видимо драстично већи број од остале две компаније. Јасно је свима да постоји вишак запослених. Како би “Телеком Србија“ била још ефикаснија и успешнија компанија, неопходна је хитна рационализација и систематизација радних места. Ту одговорност сноси менаџмент компаније.

Са друге стране, овде је очито у питању на делу озбиљан притисак да се прода “Телеком Србија“. На основу свих показатеља и упоредне анализе видимо јасно да је “Телеком Србија“ и даље доминантна компанија у сектору Телекомуникација на нашем тржишту. Али овде приказане чињенице не могу да се мењају, да се замене и да се каже да није тако. Поражавајућа је “најава“ продаје “Телекома Србије“ за све нас грађане Србије. Сваки пут када се у јавности нађу чињенице, појединци никада на то нису имали одговор, већ су углавном бежали од било каквог одговора. Влада Републике Србије би требала врло опрезно и боље да се сналази у ситуацији када добија позитивне оцене и препоруке од стране Међународних организација и Влада других држава. Зашто? Привреда Србије која се карактерише високом незапосленошћу, високим јавним дугом, ниским или скоро малим инвестицијама, високим каматама од стране банака, високом корупцијом, неповољним амбијентом за настајање малих предузећа и развоја предузетништва где све то заједно никако не може изазвати позитиван економски оптимизам.

(Правда)

18. фебруара 2015. | СРС @ 14.08 | Leave a comment | Анализе

СРС – НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ МОРА БИТИ СМЕЊЕН

Јавни позив Српске радикалне странке

за смену министра унутрашњих послова Небојше Стефановића

 

Србију су током маја 2014. године задесиле поплаве великих размера. Комплетан систем заштите од поплава доживео је апсолутни неуспех. Наступиле су и штете. Србију посебно погађају оне штете које представљају резултат немара, неефикасности, лоше организације и нефункционисања система заштите. Србија се годинама суочава са поплавама као ванредном ситуацијом, због чега сваке године трпимо велике штете, али и добијамо обећања како ће да се побољша и унапреди систем заштите.

Питање одговорности надлежних мора да се постави, као одговорност за рад и пропусте, али и као   упозорење за убудуће за све који су надлежни у систему заштите, а посебно заштите од поплава, како се ово не би поновило.

Законом о ванредним ситуацијама прописано је да централно место и надлежност у спашавању људи од поплава има Министарство унутрашњих послова. То је конкретно прописано члановима 11, 84 и 85. Закона о ванредним ситуацијама.

ns

Министарство унутрашњих послова је у сваком погледу централни орган система, а тај систем је доживео фијаско са трагичним последицама. Готово све информације и чињенице указују на то да највећу одговорност за далеко веће штетне последице сноси Министарство унутрашњих послова, јер током поплава, заштите и евакуације није функционисало као уређени систем. Најодговорнија личност тог министарства за његово функционисање као система је министар Небојша Стефановић. Осим индивидуалне одговорности, он сноси и тзв. објективну одговорност за лоше функционисање органа на чијем је челу и којим руководи, што је за последицу имало штете и директно се одразило на губитак људских живота.

Будући да и после бројних позива на одговорност Небојша Стефановић не подноси оставку на функцију министра унутрашњих послова, а сасвим је очигледно да председник Владе нема намеру да покрене поступак његовог разрешења, овај наш јавни позив, иницијатива и предлог да се у складу са члановима 130 до 133. Устава Републике Србије отвори и реши питање одговорности Небојше Стефановића је неминован. Поступак у коме треба да се реши ово питање може бити захтев да Небојша Стефановић поднесе оставку или покретање поступка од стране председника Владе за разрешење министра Небојше Стефановића или покретање поступка гласања о неповерењу Небојши Стефановићу као министру и члану Владе.

Српска радикална странка овим путем, у складу са Уставом Републике Србије, јавно позива Небојшу Стефановића, председника Владе и Народну скупштину да реше питање одговорности министра унутрашњих послова. Мада је било најава да ће питање одговорности за трагичне последице поплава бити решено преко надлежних органа, од правосуђа до Народне скупштине, сведоци смо да сваким даном то полако пада у заборав, а знамо да се заборав неминовно враћа и то увек са далеко тежим последицама.

Српска радикална странка подсећа да треба имати у виду да је јавност изгубила и оно мало поверења које је имала према Министарству унутрашњих послова као државном органу, због неспособног министра Небојше Стефановића. Готово да не постоји ауторитет Небојше Стефановића после сазнања да је његов докторски рад на Мегатренд универзитету  плагијат. Министарство унутрашњих послова је понижено као државни орган зато што се на месту министра још увек налази Небојша Стефановић. Ово стање може да се исправи само уклањањем Небојше Стефановића са функције министра унутрашњих послова.

13. јуна 2014. | СРС @ 10.29 | Leave a comment | Анализе,Вести,Мишљења,Најаве

Скуоштина АП Косова и Метохија: “Позив на игнорисање квази избора”

На последњем демократском изјашњавању грађана Косова и Метохије, 14-15.2.2012, 99,74% од 75,28% уписаних гласача у четири општине на северу КиМ гласало је против прихватања институција тзв. државе Косово*. Нажалост, остали Срби на Косову и Метохији, затворени у највећи логор у савременој Европи, тренутно немају могућност да слободно изражавају своју демократску вољу. То још више обавезује нас остале да своју слободу не прокоцкамо, него да је бранимо свим расположивим демократским средствима.

dddСигурни смо да се још увек слободни народ у четири општине севера КиМ и даље, готово једногласно противи прихватању институција квази-државе. То је и показао на тзв. локалним изборима у новембру и децембру 2013. својим масовним, достојанственим бојкотом, упркос незапамћеној кампањи притисака, лажи и застрашивања којој је био изложен.

Тзв. парламентарни избори заказани за 8. јуни само су још један корак у наметању лажне државе Косово* народу који је био и остао привржен држави Србији и њеним институцијама. Нема ни говора о било каквој „статусној неутралности“ ни тих квази-избора ни изборног материјала, што признају чак и они који су прихватили бриселску превару. Нити је ни изблиза постигнут прокламовани циљ учешћа свих расељених са КиМ: од преко 200.000 са формалним бирачким правом, мање од 30.000 расељених се уопште пријавило за гласање на квази-изборима, а мање од 13.000 од тих пријава је досад прихваћено. Из овога је јасно да огромна већина народа са Косова и Метохије не прихвата лажне институције лажне државе Косово*, а и они који их свесно или несвесно прихватају изложени су разним смицалицама и преварама.

Чак и саветодавно мишљење Међународног суда правде из јула 2010. јасно каже да садашње квази-институције у Приштини нису исто што и Привремене иституције из Резолуције 1244. То су биле и остале самопроглашене институције. Учешће на било каквим изборима које те квази-институције расписују представља правно ништави акт, и само је у служби легитимисања нелегално и једнострано прокламованог отцепљења од државе Србије.

Позивамо сав слободан народ Косова и Метохије да поштује домаће и међународно право, и да не учествује у лажним изборима лажне државе Косово* 8. јуна 2014. године.

 

У  Косовској Митровици

03. јуна 2014. године                                                                                                                                                                 Скупштина АП Косово и Метохија                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Потпредседник Скупштине Добросав Добрић

5. јуна 2014. | СРС @ 08.42 | Leave a comment | Анализе,Вести,Најаве

Истина о формирању ПАТРИОТСКОГ БЛОКА!

Хронолошки приказ и чињенице око формирања Патриотског блока пред Републичке изборе 2014. године:

Србија је земља апсурда јер је већина грађана против уласка у ЕУ и НАТО пакт, за најтешњу сарадњу са Руском Федерацијом, против независности Косова. Па ипак, државни врх Србије води потпуно супротну политику и спреман је на свако понижење и испуњење сваког услова који стигне из Брисела и Вашингтона, рекао је на конференцији за штампу Немања Шаровић, заменик председника Српске радикалне странке.

1

Већина грађана Србије себе доживљава као патриоте, па ипак сви признају да у Народној скупштини Републике Србије нема никога из такозваног патриотског блока.

Многи су у јавности причали о формирању патриотског блока, некада искрено, некада мање искрено. Међутим, по том питању никада нико није ништа урадио. Јасно је да једино Српска радикална странка може бити стожер свих патриотских снага и ми ту одговорност прихватамо. Српска радикална странка од данас је јача и богатија за још једног члана и саборца. Придруживање вође Србског Образа Младена Обрадовића је само почетак, наредних дана придружиће нам се и подржати нас и друге родољубиве организације.

Треба бити међу онима који су свих ових година показали на делу своје родољубље. Српска радикална странка је била искрено и доследно на страни Образа у време највећих прогона, а ми смо исто тако пружали искрену подршку др Војиславу Шешељу, истако је Младен Обрадовић. (6. фебруар 2014. Извод са КЗН СРС)

Видео     Братимљење СРС и Образа

Даме и господо као што смо и јуче најавили Српска радикална странка је преузела одговорност да се не понови ситуација са прошлих избора када су се расули гласови патриота који су против ЕУ и еврофанатика који Републику Србију већ 14 година гурају све дубље у блато, беду и сиромаштво. Очигледно је да само Српска радикална странка зна, може и има храбрости, воље и одлучности да се ефикасно супротстави сваком режиму. Окупљањем родољубивих организација Српска радикална странка показује своју одлучност да се супротстави режиму. Показујемо да смо свесни да српски народ од нас очекује да станемо на чело те борбе и да су грађани Србије уморни од подела. За разлику од политичких странака које праве непринципијалне колиције, које спајају неспојиво и удружују се како би преварили грађане и остварили личну корист, ми смо кренули другим путем. Овде се не ради о техничким колицијама. Овде се ради о удруживању патриота који имају идентичне програме, имају идентичне ставове, који су се борили на различите начине али су се борили за исту ствар! Образ и Покрет СНП Наши наставиће да постоје Младен и Иван ће остати на челу тих организација, али ће кроз Српску радикалну странку  водити своју политичку борбу. Водиће је на један потпуно нови, потпуно другачији, искрен, братски начин јер се удружујемо на идеолошким основама зарад општег добра а не личне користи. Ово није крај, наредних дана ће се овом националном фронту прикључити сви који искрено желе крај издајничком режиму, рекао је на конференцији за новинаре заменик председника Српске радикалне странке, Немања Шаровић.

Иван Ивановић председник СНП НАШИ истакао је задовољство што се налази у друштву искрених патриота из Српске радикалне странке и Образа, и да је оно што их обједињује идентичан политички програм, који се не базира само на противљењу учлањења Србије у ЕУ и НАТО, већ на економском бољитку грађана Србије који се налазе у катастрофалном економском стању. Наша идеја је сарадња са Руском Федерацијом , односно учлањење Србије у Евроазијску унију, што је наше програмско опредељење још од 2010. године. (7. фебруар 2014. Извод са КЗН СРС)

Видео     Наши и СРС у заједничкој борби против режима

Драга браћо, Бошко и Владане,

Обраћам вам се као ваш брат светосавац, са најискренијом и најпонизнијом молбом да прихватите позив за учешће у родољубивом фронту на изборној листи Српске радикалне странке, онако како су то већ учинили Србски Образ и СНП Наши.

Као што и сами знате, након силних преговора и комбинација, од првобитно замишљеног „патриотског блока“ на крају није било ништа, осим међусобне заваде, оптуживања и провлачења по страницама Фејсбука и жуте штампе.

Са друге стране, сплетом низа околности које је, чврсто верујем, сам Господ повезао и удесио, Образ и Наши су постигли договор Војиславом Шешељем и његовом странком, онда када су непријатељи Србства то најмање очекивали.

Понуда радикала и вама и нама је братска, искрена и истоветна — улазимо на њихову листу као представници организација које предводимо, на места која јемче улазак у Народну скупштину.

Као што је братски договор са Образом и СНП Наши, Српска радикална странка је сагласна да и покрет Двери настави да постоји, делује и заступа своје ставове као и до сада. Значајан бољитак огледа се у томе што ће се ваш и наш глас од сада чути и у највишем представничком телу државе Србије — Народној скупштини. Вашим потврдним одговором, постигло би се да ниједан патриотски глас не пропадне и уместо нама, помогне нашим противницима, мрзитељима и рушитељима свега што је Свето и Честито.

srs-obraz-nasi-kosovo

Ако одбијете:

Родољубиви део србског народа остаће разочаран и подељен.

Сами нећете прећи цензус, а отежаћете ту битку нама који смо већ ступили у фронт (тиме бисте, не дао Бог, заличили на оне за које је Господ рекао да затварају Царство небеско пред људима — „јер не улазите нити пуштате да уђу они који би хтели“).

Нећете имати ниједног посланика.

Хтели-не хтели понећете одговорност за сва међусобна сукобљавања србских патриота током кампање.

Помоћи ћете режиму у намери да разједини родољубиву опозицију и спречи њен улазак у Скупштину.

Да закључим: вашем пристајању да ступите у фронт у којем се већ налазе Српска радикална странка, Србски Образ и СНП Наши, радоваће се сваки искрени родољуб, ма чији присталица био; вашем одбијању обрадовали би се само непријатељи Србије и србског народа. (7. фебруар 2014. Делови из писма Младена Обрадовића упућени лидерима Двери)

Патриотски блок окупљен око Српске радикалне странке покушао је јуче да убеди Двери за излазак на заједничкој листи на изборе, али су представници овог Покрета одбили понуду. У жељи да договор буде постигнут, представници Образа и СНП Наши понудили су уступке само да би Двери прихватиле споразум, а лидер Образа Младен Обрадовић чак је понудио да своје место на листи уступи њима.

Mладен Обрадовић и Иван Ивановић су прво понудили да своје позиције на листи препусте Дверима, а да они заузму нека друга места. Та два Покрета су желела на сваки начин да убеде Двери о важности стварања споразума и изласка на заједничкој листи СРС-а на изборе. Када су Двери и то одбиле, Младен Обрадовић је понудио да своје место на листи 

препусти Дверима како би они имали још једног кандидата више. Ни тај уступак Обрадовића није променио одлуку Двери да не иду са СРС, СНП Наши и Образом на изборе – каже саговорник који је учествовао у преговорима.

Лидери СНП Наши и Образа јуче су током дана упутили и јавне апеле Дверима за заједничким наступом на изборима. Потпредседник СРС Немања Шаровић је још једном поновио позив Дверима да прихвате позив те странке за заједнички излазак на изборе. (9. фебруар 2014.)

Видео     Позив Дверима у ПАТРИОТСКИ БЛОК

Избори су прошли, али тензије у тзв. „патриотском“ блоку се не смирују, о чему најбоље сведочи најновије саопштење организације „Наши“ упућено „Дверима“.

Иван Ивановић, лидер СНП Наши, гостујући недавно на радио станици „Снага народа“ којом управљају „Двери“, изнео је чињенице због чега није дошло до формирања патриотског блока са покретом Двери, али је Владан Глишић, један од вођа „Двери“, гостујући касније на истом радију, демантовао неке од навода Ивановића.

Данас су „Наши“ позвали челнике Двери да на свом радију „Снага народа“ направе емисију у којој би се суочили и где би се коначно открила целокупна истина.

СНП НАШИ позива руководство ДВЕРИ и радио СНАГА НАРОДА пошто су обећали да ће организовати емисију у којој ће присуствовати све стране да то и учине, а Иван Ивановић председник СНП НАШИ инсистира да се учесници емисије закуну у своје здравље и здравље својих породица на иконама својих крсних слава да ће говорити истину, каже се у саопштењу организације „Наши“. (1. мај 2014., извор – Правда)

Видео     Дуел на ТВ Коперникусу, Шаровић – Глишић

28. маја 2014. | СРС @ 09.45 | 4 Comments | Анализе,Без категорије,Вести

Глас Русије: Да ли европски пут Србије неизбежно води у конфронтацију са Русијом?

Последња збивања око Украјине су јасно показала у којој мери је илузорно очекивати да би након пуноправног уласка у састав Европске уније било могуће да Србија успешно балансира између истока и запада и одржава подједнако добре односе и са Русијом, као што се то често може чути од многих српских политичара. Напротив, сада је више него икада очигледно да би Србија у бриселској орбити морала да жртвује своје блиске везе са Русијом зарад заједничке политике Европске уније према тој највећој словенској земљи.

Наиме, како видимо ових дана, све европске земље су као по команди једногласно оптужиле Русију и сврстале се на линију одбране нове владе у Кијеву, иако се она у општем метежу домогла власти нимало демократским путем.

Дакле, практички све државе које су се заклеле на љубав Бриселу, сада се оштро обраћају Русији зато што Москва не признаје ту нелегалну власт у Кијеву и њене потезе, па се отуда са великом сигурношћу може закључити да би и Србија под европском заставом морала узвикивати исте пароле које се сада чују од Атлантика до Балтика.

Да ствар буде још бизарнија, Европа је бескомпромисно стала у подршку украјинским политичарима који су освојили власт газећи све прокламоване европске вредности, а то значи – кршећи важећи устав и законе насилним путем, а такође и непоштујући споразум који су потписали у присуству тројице министара иностраних послова Француске, Пољске и Немачке.

Како је у том смислу приметио заменик руског шефа дипломатије – „практично све западне престонице су више од три месеца једнострано подржавале кривична дела и безакоње у центру Кијева“, а још је додао и да је једнострана подршка Запада крива за то што у садашњој украјинској влади седе нeскривени шовинисти, који желе да изграде националистичку државу, што уосталом доказују њихови бројни антируски и антисемитски испади.

Иначе, поготово у овом тренутку постају јасније речи које је изговорила шефица српског тима за преговоре са Европском унијом, која је признала да ће сарадња Србије са Русијом убудуће морати да буде у складу са спољном политиком Европске уније, а још је дословно изјавила и да ће се у даљем процесу приближавања Београда Бриселу „веома брзо створити обавеза промене спољне и безбедносне политике Србије“ и да ту нема никаквог знака питања, већ да се мора пратити оно што се сматра стандардом.

Наравно, то „праћење онога што се сматра стандардом“ сведочи да европске земље заиста морају беспоговорно следити исту политичку линију и када се ради о подршци превратничкој влади у Кијеву и истовременој осуди Русије, шта год она предузела у циљу заштите својих држављана и свих других људи који говоре руским језиком.

Стога, ако је неко до сада још увек веровао да је могућа еквидистанца и жонглирање на танкој линији која дели виталне интересе истока и запада, онда су последња догађања у Украјини и реакције на њих, развејале све те илузије. Брисел, како се показује, баш и не трпи дисонантне тонове, барем не у својим редовима, а то значи да ни Србија не би била изузетак ако би заиста постала део тог друштва. Али тада би било касно за накнадну памет, па би и Београд морао да делује по принципу – ћути и ради како ти Брисел каже. Па макар то значило и отворени сукоб са пријатељском Русијом.

ИЗВОР: ГЛАС РУСИЈЕ

5. марта 2014. | СРС @ 11.47 | Leave a comment | Анализе

Срби са КиМ биће замењени за датум

Функционер Српске радикалне странке (СРС) Немања Шаровић који борави на Косову и Метохији критиковао је начин на који делегација Србије води преговоре у Бриселу наводећи да су ти преговори и постигнути споразуми на штету Срба са Косова и Метохије.

Nemanja_Šarović

“Највећи је проблем то што државно руководство Републике Србије вас који овде живите више не називају српским народом. Ви сте преко ноћи претворени у некакву српску заједницу, другим речима у националну мањину а институције Републике Србије, које су формиране у складу са Уставом и законима Републике Србије се називају паралелним институцијама”, рекао је Шаровић. (more…)

14. марта 2013. | СРС @ 01.16 | Leave a comment | Анализе

ДВЕРИ: Злоупотреба оставке

Наводно скраћивање мандата председника Република под видом оставке зарад одржавања превремених председничких избора представља тешку злоупотребу института оставке и далекосежно нарушавање уставног поретка. Правно и политички исправна оставка може се поднети само из два разлога:

1. Због озбиљно нарушеног физичког или менталног здравља и тиме проузроковане неспособности за обављање председничке или неке друге јавне дужности и

2. Због осећања кривице за почињене грешке и промашаје у политици која се води и властите одговорности пред бирачима од којих је добијено поверење за обављање неке јавне дужности.

Да је предсеник Борис Тадић поднео оставку из првог разлога, то би било примљено са великим разумевањем, будући да су и лаици, а не само лекари, запазили да му је здравље озбиљно нарушено. Да је поднео оставку због осећања кривице и одговорности због очигледних неуспеха у политици коју је водио, то би у јавности било примљено као високо моралан чин и другима пример за углед. Он је, међутим, поднео оставку у последњи могући час да би самом себи као кандидату наместио најповољнији тренутнак за учешће на председничким изборима. А таква сврха оставке је очигледно противуставна, што се лако може показати. (more…)

10. априла 2012. | Редакција @ 07.24 | Leave a comment | Анализе

Економски губици и правни хаос

У априлу 2012. године се навршава четири године од потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању између Републике Србије и Европске уније. У економском смислу највише губитака је изазвала примена члана 139 ССП (Прелазни трговински споразум). У правном смислу, правни хаос и несигурност су изазвани од Европске комисије која је злоупотребила члан 72 ССП-а. Или члан који регулише примену европског права у Републици Србији. (more…)

Редакција @ 07.18 | Leave a comment | Анализе

Југословенска револуција 5. октобра 2000. године и њени резултати

Пресносимо у целости ауторски текст председник Руског Образа историчара Илије Горјачева који је објављен на сајту ВОСТОК

Један од највећих организатора протеста против режима Слободана Милошевића у Југославији после рата на Космету 1999. године био је вечити дисидент Зоран Ђинђић. Крајем 70-их је студирао филозофију у Немачкој под руководством једног од највећих представника Франкфуртске школе, Јиргена Хабермаса. (more…)

22. марта 2012. | Редакција @ 13.05 | 1 коментар | Анализе

Тамни облаци петог октобра

Београде, добро јутро. Колико је добро, питање је, јер се над Београдом и Србијом тамни облаци надвијају. Друштво у републици коју већ 11 година воде демократски кадрови, огледа се у патолошки девијантним радњама. (more…)

12. децембра 2011. | Редакција @ 01.00 | Leave a comment | Анализе

Билтен

Пријавите се за наш билтен да бисте добијали обавештења о новостима на овом сајту.

На вези…

31 гостију прегледа сајт