Српски националисти

Национални и стратешки ресурси немају цену

Telekom

Аутор: Данијела Ружичић, независни економски аналитичар

“Телеком Србија“ нема цену, јер нешто што нема цену не може бити на тржишту. Сви заступници продаје у суштини покушавају да нам пласирају наивну “визију“ развоја наше привреде и значаја продаје националних ресурса. Сувише је наивно томе веровати. Да бисмо говорили о развоју наше привреде, најпре морамо да говоримо о њеном опстанку. Српска економија мора поново да оживи, па тек онда да говоримо о њеном развоју. Економске мере не дају резултате, што јасно указује да је економска политика лоша, има највиши степен општости, неразумљива је, нетранспарентна и изабрана је да иде путем којим нема повратка. Aко нешто не даје адекватне резултате, одмах се мења!

Сада да кренемо са анализом “Телекома Србија“а.д.

  1. ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА

Табела број 1. Власничка струтура “Телекома Србија“ а.д.

1. Република Србија 58.11%
2. Телеком Србија 20%
3. Грађани Републике Србије 14.95%
4. Запослени и бивши запослени 6.94%
УКУПНО 100%

Табела број 2. Зависна привредна друштва – приказан удео власништва “Телекома Србија“а.д.

1. Телеком Српске а.д. Бања Лука 65%
2. Mtel d.o.o., Podgorica 51%
3. Telus a.d., Beograd 100%
4. Fibernet d.o.o., Podgorica непознато
5. TS:net bv, Amsterdam 100%
6. HD-win d.o.o., Beograd 51%

Као што можемо видети из табеле број 2., не ради се само о најављеној продаји “Телекома Србија“ а.д. Београд, већ и великог дела зависних привредних друштава у ком “Телеком Србија“ Београд има удео у власништву.

Моћници ове „транзиције“ у плићаку наводног „плурализма“ привидно демократског друштвеног процеса, ни сами изгледа нису свесни вредности и профитабилности компаније “Телеком Србија“. Чини ми се, на први поглед, да нам је свима јасно да одређене политичке структуре у нашој држави не пружају сигурност, будући да пре свега делују у смислу сопствене политичке профитабилности, а не профитабилности државних ресурса.

Када је реч о успешности пословања “Телекома Србија“ а.д., користиће се одговарајући изабрани показатељи који ће нам омогућити да измеримо и анализирамо успешност пословања предузећа посматрано са различитих аспеката пословања, али да том приликом имамо увид у целокупно пословање предузећа. Чињеница је да коначну оцену успешности компаније чине показатељи њеног финансијског стања! Подаци који су коришћени су из 2013. године на основу консолидованих финансијских извештаја, доступних у регистру финансијских извештаја у оквиру Агенције за привредне регистре.

Табела број 3: Кључни финансијски показатељи из биланса успеха (у 000 динара)

Пословни приходи 116.681.997
Пословни расходи 94.956.271
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 19.871.508
Пословни добитак 21.725.726
Добитак из редовног пословања пре опорезивања 18.112.233
Добитак пре опорезивања 18.107.569
Нето добитак 15.699.672
Нето добитак који припада мањинским улагачима 1.424.156
Нето добитак који припада власницима матичног правног лица 14.275.516

Табела број 4. Кључни финансијски показатељи новчаних токова (у 000 динара)

Приливи готовине из пословних активности 134.978.253
Приливи готовине из активности инвестирања 1.606.992
Свега приливи готовине 136.585.245
Готовина на почетку обрачунског периода 15.878.596
Готовина на крају обрачунског периода 8.333.961

Табела број 5: Кључни финансијки показатељи из биланса стања (у 000 динара)

Капитал 143.093.095
Резерве 21.699.883
Нераспоређени добитак 18.450.634
Откупљене сопствене акције 16.502.510
Дугорочне обавезе 28.177.343
Краткорочне обавезе 64.001.208

Табела број 6: Додатни податак (у 000 динара)

Трошкови амортизације и резервисања 25.378.409

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СА КОМПАНИЈАМА “ТЕЛЕНОР“ д.о.о и “VIP mobile“ д.о.о.

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Пословни приходи 116.681.997 44.887.381 22.616.128
Пословни расходи 94.956.271 31.721.840 22.295.369
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи 19.871.508 3.237.279 2.271.259
Пословни добитак 21.725.726 13.165.541 320.759
Губитак из редовног пословања пре опорезивања 1.849.660
Добитак из редовног пословања пре опорезивања 18.112.233 13.079.095
Добитак пре опорезивања 18.107.569 13.079.095
Нето добитак/ губитак 15.699.672 11.155.759 -1.051.675
Нето добитак који припада мањинским улагачима 1.424.156 42.995
Нето добитак који припада власницима матичног правног лица 14.275.516 11.112.764

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Приливи готовине из пословних активности 134.978.253 43.587.633 19.677.767
Приливи готовине из активности инвестирања 1.606.992 86.693 33.677
Свега приливи готовине 136.585.245 43.674.326 19.711.444
Готовина на почетку обрачунског периода 15.878.596 2.312.849 786.705
Готовина на крају обрачунског периода 8.333.961 2.034.913 763.054
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Капитал 143.093.095 32.917.643 6.211.328
Резерве 21.699.883
Губитак изнад висине капитала 47.769.386
Нераспоређени добитак 18.450.634 18.558.543
Откупљене сопствене акције 16.502.510
Дугорочне обавезе 28.177.343 8.665.035 80.553.272
Краткорочне обавезе 64.001.208 8.255.531 5.863.368

Додатни подаци (у 000 динара)

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину у (000) динара Телеком Теленор Vip
Трошкови амортизације и резервисања 25.378.409 3.810.846 4.728.963

УПОРЕДНА АНАЛИЗА ЗА 2013. годину (у 000) динара Телеком Теленор Vip
Број запослених 9.073 1.095 958

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Као што народна изрека каже “свако наводи на своју воденицу“. Тиме хоћу да укажем на укупан број запослених у компанији “Телеком Србија“, где видимо драстично већи број од остале две компаније. Јасно је свима да постоји вишак запослених. Како би “Телеком Србија“ била још ефикаснија и успешнија компанија, неопходна је хитна рационализација и систематизација радних места. Ту одговорност сноси менаџмент компаније.

Са друге стране, овде је очито у питању на делу озбиљан притисак да се прода “Телеком Србија“. На основу свих показатеља и упоредне анализе видимо јасно да је “Телеком Србија“ и даље доминантна компанија у сектору Телекомуникација на нашем тржишту. Али овде приказане чињенице не могу да се мењају, да се замене и да се каже да није тако. Поражавајућа је “најава“ продаје “Телекома Србије“ за све нас грађане Србије. Сваки пут када се у јавности нађу чињенице, појединци никада на то нису имали одговор, већ су углавном бежали од било каквог одговора. Влада Републике Србије би требала врло опрезно и боље да се сналази у ситуацији када добија позитивне оцене и препоруке од стране Међународних организација и Влада других држава. Зашто? Привреда Србије која се карактерише високом незапосленошћу, високим јавним дугом, ниским или скоро малим инвестицијама, високим каматама од стране банака, високом корупцијом, неповољним амбијентом за настајање малих предузећа и развоја предузетништва где све то заједно никако не може изазвати позитиван економски оптимизам.

(Правда)

18. фебруара 2015. | СРС @ 14.08 | Leave a comment | Анализе

Нема коментара »

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Билтен

Пријавите се за наш билтен да бисте добијали обавештења о новостима на овом сајту.

Слични чланци

На вези…

30 гостију прегледа сајт